سامانه مزایده
مزایده فرآیندی است جهت فروش و یا واگذاری امـوال منقول ( اموال قـابل نقـل و انتقال ) و امـوال غـیر منقول (ملـک، زمین، مستغلات و ...) به هریک از خریداران که قیمت پیشنهادی بالاتری را اعلام نمـوده باشند. این سـامانه بسـتری را برای برگزاری مـزایده‌ها با هزینه‌ای کـمتر و تعـداد بـیشتری از خریداران فراهم می‌کند. استـفاده از این سامانه، باعث تسریع و تسهیل خـدمات‌رسانی مزایـده‌ها، شفاف‌سازی، کاهش زمان مراجعه مشتریان، عدم نیاز به حضور فیزیکی، کاهش هزینه شرکت در مزایده و رقابتی شدن خرید می‌شود.
سامانه مزایده، سازمـانهای مزایـده‌گـزار(فروشندگان) و مـزایده‌گر (خریداران) را قادر می‌سازد، تا در بـستر الکـترونیک و امـن با رعـایـت مساوات و در شـرایط یکسان، نسبـت به برگـزاری مـزایده‌هـا اقدام نمایند . در این نوع معامله ابتدا فروشنده حداقل قیمتی که حاضر است اموال خود را به فروش برساند، اعلام می‌نماید. ( در برخی مواقـع قیمت کارشناسـی هم اعلام می شود) سپـس خریداران قـیمت پیشنهادی مـورد نظر خود را بـرای خرید اموال مربوطـه اعلام می‌نماینـد (قیمـت پیـشنهادی خریداران باید مسـاوی یا بزرگتر از قیمت ارائه شـده توسط فروشنده باشد ) و در نهایت کالا یا مورد معامله به بالاترین قیمت پیشنهادی، فروخته خـواهد شد.

 حوزه معاملاتی تحت پوشش

  • مزایده منقول
  • مزایده غیر منقول
  • مزایده اجاره
  • مزایده جزئی
  • معاملات حراج
  • معاملات ترک تشریفات
  • ثبت مزایده های بین الملل
  • ثبت موارد عدم الزام
  • ثبت قرارداد مشارکت-واگذاری
  • تصویر فرآیند انجام مزایده ها