ردیف نام دستگاه اجرایی نام دستگاه مرکزی نوع معامله موضوع معامله شماره معامله هزینه خرید اسناد مهلت دریافت اسناد مهلت ارائه پیشنهاد / ارسال پاسخ تاریخ بازگشایی پاکتها مبلغ معامله (ریال)